Što možemo naučiti iz Zakona o javnoj nabavi?
Kategorija: Govor struke
pro 29, 2022

O čemu govori Zakon o javnoj nabavi?

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16114/22) je zakon kojim se utvrđuju sva pravila o postupku javne nabave koji provode javni ili sektorski naručitelji ili drugi subjekti koji su određeni Zakonom. Zakon o javnoj nabavi propisuje da je javna nabava, nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

U javne naručitelje spadaju Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela javnog prava i udruženja koje je osnovalo jedno ili više tijela. S druge strane, u sektorske naručitelje ubrajaju se: javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti,  trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti te drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo. 

Na što se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi?

Važno je napomenuti da se ovaj Zakon ne primjenjuje na nabavu: robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Osim toga, Zakon se ne primjenjuje i na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu: robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 950.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 4.000.000,00 kuna.

Plan nabave i registar ugovora            

Prema članku 28. Zakona o javnoj nabavi:

  1. Naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.
  2. Naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.
  3. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.
  4. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.
  5. U planu nabave i registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.
  6. Ovaj se članak ne primjenjuje na ugovore koji se sklapaju sukladno propisu kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije te na ugovore koji sadržavaju klasificirane podatke.
  7. Sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene te druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje

Postupci javne nabave u smislu ovoga dijela Zakona su: otvoreni postupak, ograničeni postupak, natjecateljski postupak uz pregovore, natjecateljski dijalog, partnerstvo za inovacije i pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za sektorske naručitelje

Ovaj dio Zakona sadržava posebne odredbe koje primjenjuje sektorski naručitelj kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja sektorskih djelatnosti. Ako nije drukčije propisano ovim dijelom Zakona, sektorski naručitelj primjenjuje odgovarajuće odredbe dijela drugog ovoga Zakona.

Pravna zaštita

Zakon o javnoj nabavi propisuje da za rješavanje o žalbama izjavljenim sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa kojim se uređuje javna nabava za potrebe obrane i sigurnosti nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Nadležnost i druga pitanja vezana za rad Državne komisije uređuju se posebnim zakonom.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....