Što sa stambenim kreditima nakon što pređemo na euro?
Kategorija: Govor struke
stu 28, 2022

Kako će dolazak eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj utjecati na stambene kredite? 

Euro će svojim dolaskom zasigurno promijeniti život u Hrvatskoj, ali neke stvari bi trebale ostati iste. Primjerice, stambeni krediti u kunama te sve druge obveze koje imate u svojim bankama bez obzira na ugovorenu valutu kredita konvertirati će se u euro prema propisanim pravilima konverzije. Ako imate stambeni kredit u eurima s valutnom klauzulom svi iznosi koji su ugovoreni kod vašeg bankara tako će i ostati. Ako je ugovorena otplata kredita u eurima po prodajnom tečaju (protuvrijednost kune), prestaje obveza otplate kredita po navedenom tečaju, odnosno kredit plaćate u eurima. Za druge valute osim kune i eura, otplata se i dalje vrši na dogovoreni način, odnosno po srednjem tečaju HNB-a, ali u eurima, s obzirom na to da 1. siječnja 2023. godine euro postaje službena valuta Republike Hrvatske. Podaci o plaćanju ostaju isti, odnosno broj kredita, uplatni račun kredita te model i poziv na broj za uplatu kreditne obveze neće se mijenjati već će prijeći iz kunskih vrijednosti u eure. Sve ugovorne obveze po kreditu kao i naknadni aneksi Ugovora te postojeći instrumenti osiguranja vrijede i dalje te prelaze iz kunskih vrijednosti u euro sukladno pravilima konverzije. Banke su dužne u svim kreditnim ugovorima s potrošačima koristiti NRS u eurima ili kunama kao parametar za izračun promjenjivih kamatnih stopa, tako da se kamate posebno obračunavaju najmanje dva tjedna prije datuma uvođenja. izračunava se na način da se kamatna stopa izračunava kao zbroj posljednje primijenjene vrijednosti fiksne marže i privremene NRS, od datuma lansiranja EUR-a. Promjene novog NRS-a i promjenjive kamatne stope na kredite primjenjuju se od 1. siječnja 2023., a klijenti će biti obaviješteni o promjenama kamatnih stopa u skladu sa zakonom. Najkasnije 15 dana prije početka nove primjene NRS-a. Ako je za posljednje referentno razdoblje vrijednost NRS-a koji se primjenjuje po kreditu veća od vrijednosti privremenog NRS-a za odgovarajući obuhvat i ročnost, fiksna marža ostaje nepromijenjena, a vjerovnik je dužan smanjiti kamatnu stopu za apsolutni iznos razlike između te dvije vrijednosti.

Što sa stambenim kreditima u kunama nakon što euro bude službena valuta?

Od 1. siječnja 2023. Hrvatska ulazi u eurozonu, a svi građani i tvrtke koji imaju kunske kredite konverzijom će postati eurski krediti. Za pretvorbu cijena koristit će se službeni fiksni tečajevi konverzije, a mnogi se građani pitaju kako će to utjecati i na visinu kamatne stope. Uvođenje eura nema utjecaja na rizik stambenih kredita u eurima. U slučaju stambenih kredita u eurima, kao i kod kunskih stambenih kredita s uvjetima u eurima, nema potrebe za preračunavanjem glavnice na dan uvođenja eura, jer je ona već izražena u eurima. Što se tiče kamatne stope, način je isti kao i kod kunskih kredita: ako je kamata fiksna, ostaje ista, ako je promjenjiva, ostaje promjenjiva.

Nagradni kviz #dekor.ing

Nagradni kviz #dekor.ing

Članak 1.: Organizator nagradnoga kviza Nagradni kviz #dekor.ing raspisuje Greenify Invest d.o.o., Dobriše...

Upis vlasništva

Upis vlasništva

Samo zato što ste potpisali kupoprodajni ili darovni ugovor i platili ovjeru potpisa i porez na promet ne znači da ste postali vlasnik nekretnine....